മലയാളത്തില്‍ ആദ്യമായി എങ്ങും ചര്‍ച്ചാ വിഷയമായി ഒരു കിടിലന്‍ ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം

മലയാളത്തില്‍ ആദ്യമായി എങ്ങും ചര്‍ച്ചാ വിഷയമായി ‘ഡിസംബര്‍’ ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം..

മലയാളം ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം ഇന്റസ്ട്രി ഇന്നുവരെ കണ്ടട്ടില്ലാത്ത അത്ര VFX ഉം മേക്കിങ്ങും ആയി ഒട്ടേറെ പ്രേതെകതകള്‍ ഉള്ള ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം നിമിഷങ്ങല്‍ക്കുല്ലിലാണ് വയറല്‍ ആയത്..

ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം കാണാം..