സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വയറല്‍ ആയ ഈ ഗാനം മോഷ്ട്ടിച് യുവാക്കള്‍ രങ്കത്ത്. ഇതിന്റെ എതാര്‍ത്ത വീഡിയോ കാണാം..

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വയറല്‍ ആയ ഈ ഗാനം മോഷ്ട്ടിച് യുവാക്കള്‍ രങ്കത്ത്. ഇതിന്റെ എതാര്‍ത്ത വീഡിയോ കാണാം..